Ładuję...

Blog eszkola24.pl

blog post thumbnail

NOWOCZESNY DZIENNIK INTERNETOWY

Wirtualna szkoła to doskonałe narzędzie, dzięki któremu każda placówka oświatowa może wprowadzić innowacje pedagogiczne do swojego sposobu nauczania. Dzięki wielofunkcyjności pozwala ono na urozmaicenie procesu edukacji, a także jego techniczną obsługę. E-szkoła jest doskonałą platformą nauczania i pracy. Umieszczone w systemie moduły umożliwiają pomoc przy organizacji, administrowaniu, a także wykonywaniu swoich obowiązków przez pedagogów. Przydatne okazuje się nie tylko przy analizowaniu wyników nauki uczniów, ale także podczas prowadzenia lekcji, kontaktu z rodzicami, innymi nauczycielami oraz dyrekcją. Zgodnośc z rozporządzeniem MEN Platforma eszkola24 jest zgodna z rozporządzeniem MEN z dnia 16 lipca 2009r., mówiącym o sposobie prowadzenia dokumentacji przez placówki publiczne. [link] Rozporządzenie to zezwala na prowadzenie wszelkich dzienników w formie elektronicznej, dookreśla jednak, że zgodę na tego typu działanie musi wyrazić organ prowadzący daną szkołę czy placówkę. W rozporządzeniu MEN znaleźć można dokładne wytyczne co do wymagań stosowanych przy tworzeniu, wdrażaniu i póżniejszej obsłudze e-dziennika. Są to m.in.: selektywnoś dostępu do danych, zabezpieczenie informacji przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, czy rejestrowanie historii zmian i ich autorów. Wszystkie wymagania zostały spełnione przez Wirtualną Szkołę, co umożliwiło stworzenie stabilnej, nowoczesnej i pewnej platformy. Wymagania do wprowadzenia Wprowadzenie tego typu narzędzia wiąże się z nakładem finansowym. Placówki zainteresowanie wdrożeniem systemu internetowego dziennika muszą wyposażyć się w odpowiedni sprzęt i potrzebne do jego obsługi oprogramowanie. Niezbędnym jest często również przeszkolenie personelu w zakresie obsługi panelu elektronicznego dziennika. E-dziennik dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii jest bezawaryjny. Zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych. Dostęp do nich zabezpieczony jest identyfikatorem oraz unikatowym hasłem – dodatkowo zabezpieczonym poprzez szyfrowanie technologią SSL. Transmisja tych danych została zakodowana zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Ogromnym atutem systemu jest również jego dostosowanie do ustawy o ochronie danych osobowych.

blog post thumbnail

NOWOCZESNY DZIENNIK INTERNETOWY

Dzięki wdrożeniu w działalność placówki oświatowej dziennika elektronicznego Dyrektorzy zyskują proste w obsłudze i przyjazne narzędzie monitorowania pracy Rady Pedagogicznej. Wybranie dziennika internetowego jako narzędzia pracy, gwarantuje Nauczycielom ułatwienie w prowadzeniu ewidencji wyników nauki uczniów. Dla Rodziców e-dziennik stanowi aparat kontroli frekwencji i postępów w nauce ich dziecka. Korzyści dla Dyrekcji Dla Dyrekcji, zastosowanie dziennika elektronicznego, oznacza przede wszystkim ograniczenie zbędnej i kłopotliwej biurokracji, a także usprawnienie przekazywania informacji pomiędzy kadrą a zwierzchnictwem. Wykorzystanie tej nowoczesnej technologii to oszczędność czasu i komfort pracy. Kierownictwo zyskuje możliwość 24-godzinnego dostępu do aktualizowanych na bieżąco danych. Dzięki temu kontrola nad systematycznością pracy kadry staje się łatwiejsza. Informowanie rodziców o ewentualnych brakach obecności lub problemach z ocenami ich dzieci staje się szybsze i łatwiejsze, co działa korzystnie na zapobieganie niewłaściwym zachowaniom uczniów. Funkcja wychowawczo-opiekuńcza szkoły zyskuje zatem nowy e-wymiar. Co zyskuje Nauczyciel? Dla Rady Pedagogicznej dziennik internetowy to przede wszystkim niezakłócony dostęp do komunikacji z rodzicami. Dzięki zabezpieczeniu wszystkich kont hasłami oraz wykorzystaniu nowoczesnej technologii e-dziennik gwarantuje brak ingerencji z zewnątrz. Łatwiejsze staje się monitorowanie frekwencji ucznia, jego postępów w nauce czy nadzór nad niedopełnianymi przez młodzież obowiązkami. Tego typu wpływ pozwala na motywowanie dzieci do uczestniczenia w zajęciach i przygotowywania się do lekcji. Usprawnienie pracy Nauczycieli polega także na możliwości szybkiego generowania zestawienia ocen i frekwencji oraz na sporządzaniu statystyk postępów w edukacji. Ułatwia to regularność pracy. Pomoc dla rodzica Dzięki e-dziennikowi każdy rodzic zyskuje przede wszystkim aktualne, wiarygodne narzędzie monitorowania obecności, zachowania oraz wyników w nauce swojego dziecka. Dzięki temu łatwiejsze staje się reagowanie na wszelkie problemy w nauczaniu. Dostęp do platformy możliwy jest 24-godziny na dobę, dzięki urządzeniom mobilnym, co znacznie ułatwia kontrolę.